Serie O

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

239. OBRAZ POLAKÓW I POLSKI W XVIII WIEKU CZYLI ZBIÓR PAMIĘTNIKÓW,DIARIUSZÓW, KORESPONDENCJI PUBLICZNYCH I LISTÓW PRYWATNYCH,PODRÓŻY I OPISÓW ZDARZEŃ SZCZEGÓLNYCH, SŁUŻĄCYCH DO WYJAŚNIENIA STANU POLSKI W WIEKU WSPOMNIANYM

Poznań-Wrocław, 1840-1854, E.Raczyński, 16°

BU – 140960 I

1-3. Kitowicz A., Pamiętniki do panowania Augusta III i pierwszych lat Stanisława Augustaprzez nieznajomego autora. 1840. T.1 s.300; T.2 s.196; T.3 s.227

4-6. Wybicki J., Pamiętniki… 1840. T.1 s.238; T.2 s.218; T.3 s.191

7-10. Kitowicz A., Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. T.1 1840, s.156;T.2 1840 s.243; T.3 1841 s.309; T.4 1841 s.189

11-12. Kołłątaj H., Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III(1750-1764). Przez… 1841. T.1 s.252; T.2 s.182

13. Materiały do historii Stanisława Leszczyńskiego króla polskiego z oryginałów w języku franc. i łac. tł… 1841, s.286

14. Dziennik Konfederacji Tarnogrodzkiej przeciw wojskom saskim zawiązanej w Polsce(1715-1717). Wydany z rękopisu współczesnego… 1841, s.290

15. Lippoman J., Bunt hajdamaków na Ukrainie w r.1768 opisany przez… i dwóch bezimiennych. 1854, s.146

16. Bytność Stanisława Augusta w Nieświeżu.Taduesza Kościuszki kampania 1792 .Rys krótki życia Tadeusza Reytana. Korespondencja Stanisława Augusta.Korespondencja ks. Józefa Poniatowskiego. Porwanie Stanisława Augusta przez Konfederatów barskich. 1843, s.252

17-18. Archiwum tajne Augusta II czyli zbiór dekretów urzędowych z czasów panowania tego monarchy tłumaczony z oryginałów francuskich i niemieckich przez K.Raczyńską, J.Radolińską, M.Ziołecką i B.Potockiego. [Dod.:] Rys życiadworskiego Polaków i Polek za panowania królów domu saskiego. Wrocław 1843. T.1s.288; T.2 s.200 + 60

19. Pstrokoński B., Pamiętniki kanonika katedralnego Gnieźnieńskiego. 1844, s.190

20-21. Noyers, Portofolio królowej Marii Ludwiki czyli zbiór listów, aktów urzędowych i innych dokumentów, ściągających się do pobytu tej monarchini w Polsce, przeł. z fr.na jęz. pol. 1844. T.1 s.325; T.2 s.395

240.OBYWATELE BACZNOŚĆ !

Poznań, 1924, n.autora, 8°

BU – 108017 II

1. Empe [pseud.], Bankructwo socjalizmu marksowskiego. 1924, s.15
2. Empe [pseud.], Strajkować czy pracować? 1924, s.23

241. ODCZYTY I BROSZURY DLA TOWARZYSTW POLSKICH

Poznań, 1901-1911, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

PTPN – 42154 I

1. Królikowski D., O wychowaniu dzieci rzemieślników. 1901, s.24; 0,10 mk; wyd.2 1904
2. Poraj O., O naszych pobratymcach Chorwatach. 1902, s.22; 0,10 mk
3. Kaniasty M., Alkohol i jego skutki. 1902, s.24; 0,10 mk; wyd.2 1904; wyd.4 1910
4. W., Kilka słów o wychowaniu dzieci. 1904, s.22; 0,10 mk; wyd.2 1904, s.22
5. Gożdziewicz J., O emancypacji zarobkowej kobiet. 1904, s.23; 0,10 mk
6. Reiter W., Co wiedzieć należy z nowego prawa o zatrudnianiu dzieci w przemyśle z dołączeniem tekstu prawa o ochronie dzieci. 1904, s.32; 0,10 mk
7. Adamski S., Kasy oszczędności w obrębie towarzystw. 1904, s.21; 0,10 mk
8. Gożdziewicz J., Kwestia kobieca ze stanowiska etycznego. 1904, s.20; 0,10 mk
9. A.R. [krypt.], Nowoczesny ruch ludności z szerszym uwzględnieniem stosunków polskich. 1904, s.23; 0,10 mk
10. Piasecki W., Kilka słów o oszczędzaniu. 1904, s.28; 0,10 mk; wyd.2 1905, s.28;0,10 mk; wyd.3 1908, s.28; 0,10 mk
11. Adamski S., Nowe zadania dla różnych towarzystw dobroczynnych. 1904, s.16; 0,10 mk
12. Dettloff, Składy dające towary na spłatę. 1905, s.11; 0,10 mk
13. Nowicki S., Robotnicze związki zawodowe a nasza przyszłość. 1905, s.16; 0,10 mk
14. Woroniecki A., Ogrody robotnicze. 1905, s.18; 0,10 mk
15. Chłapowski F., Higieniczne i społeczne znaczenie nałogowego grania w karty. 1905,s.15; 0,10 mk
16. Reiter W., Niedomagania w zarządzaniu kasami chorych. 1905, s.13; 0,10 mk
17. A.T., Wartość promieni słonecznych. 1905, s.13; 0,10 mk
18. Adamski S., Dlaczego mężatka nie powinna po ślubie żądać zwrotu składek z zabezpieczenia na niemoc i starość. 1905, s.14; 0,10 mk
19. S.S. [krypt.], O sekretariatach robotniczych, skreślił… 1906, s.20; 0,10 mk
20. Czy własność osobista jest kradzieżą? Przeł.W.Horowicz. 1907, s.24
21 Horowicz Władysłąw, Socyalistyczna uczciwość w walce z przeciwnikami. 1907, s.35
22. Chrzanowski J., Dlaczego i jak powinniśmy walczyć z alkoholem. 1907, s.24; wyd.21910, s.20
23-24. Górski L., Higiena pracy. 1909, s.40; 0,20 mk
25. Kamieński, Papiestwo i kultura. 1909, s.32; 0,10 mk
26-27. Ziemski A., O uprawnieniu własności prywatnej. 1909, s.36
28-29. Zielewiczówna M., Napoleon – człowiek czynu. Z Emersona. 1909, s.33; 0,10 mk
30-31. Jatsch J., Katolicyzm a protestantyzm wobec dóbr doczesnych. Oprac. P.K. 1909,s.47; 0,20 mk
32. R., Towarzystwa młodzieży i ich zadania. 1909, s.24; 0,10 mk
33. Białoszyńska S., Dom – królestwem kobiety. 1909, s.24
34. Słów kilka o gruźlicy (suchotach). 1909, s.24; 0,10 mk
35. Płać gotówką. 1911, s.24

Tom 15 pt.: Odczyty Popularne dla Towarzystw Polskich

242. ODCZYTY SEKCJI LEKARZY SZKOLNYCH PRZY KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1933, Kuratorium Okręgu Szkolnego, 8°

BU – 224145 II

seria nienumerowana
Wereszczakowa Z., Gruźlica w szkole i walka z nią. 1933, s.8

243. ODCZYTY ZWIĄZKU MŁODYCH POLEK

Poznań, 1926, Związek Młodych Polek, 8°

 

6. Kłos J., Talita kum.Dzieweczko wstań. 1926, s.12             BU -1085412 II


244. ODCZYTY ŻYDOZNAWCZE

Poznań, 1938, Wydawnictwo”Samoobrona Narodowa”, 8°

BU – 113517 II

1. Żelewski J., Kwestia żydowska w Polsce. 1938, s.19

245. OPOWIADANIA PODRÓŻNICZE

Poznań, 1937, Wydawnictwo „Przez Lądy i Morza”, 8°

1. May K., Przez pustynię. 1937
2. May K., Przez dziki Kurdystan. 1937

Jędrych, s.401

246. OPOWIEŚCI EWANGELICZNE

Poznań, 1926-1931, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

seria nienumerowana

Jeleński S., Mała Miriam. 1926, s.70    BU – 120760 I
Jeleński S., Woda żywa. 1926, s.110, il.; wyd.2 1936, s.106, il., egz.8.000    BU – 120759 I
Jeleński S., O siódmej godzinie. 1930, s.164, egz.5.000    BU – 136624 I


247. ORĘDOWNICY POLSKIEJ ZIEMICY PRZED TRONEM PANA NAD PANY.BEZPŁATNY DODATEK DO „GAZETY POLSKIEJ” 

Kościan, 1927-1929, „Gazeta Polska”, 16°

BU – 129695 I

seria nienumerowana
Chudek J.M., Św.Kazimierz. 1927, s.16
[Chudek J.M.], Bł.Jolenta. 1927, s.15
[Chudek J.M.], Bł.Bronisława. 1927, s.7
Chudek J.M., Bł.Ładysław z Gielniowa. 1927, s.12
Chudek J.M., Św.Benedykt, św. Jan, św.Izaak, św.Krystyn i św.Mateusz. 1927, s.15

Chudek J.M., Bł.Andrzej Bobola. 1928, s.8    BU – 135173 I
Chudek J.M., Bł.Melchior Grodzicki. 1928, s.8    BU – 135172 I
Chudek J.M., Bł.Wincenty Kadłubek. 1928, s.16    BU – 135165 I
Chudek J.M., Św.Wojciech. 1928, s.15    BU – 135175 I
Chudek J.M., Św.Andrzej Żurawek i św.Benedykt. 1928, s.4    BU – 135174 I

Chudek J.M., Bł.Szymon z Lipnicy. 1929, s.8

248. OSTDEUTSCHE FORSCHUNGEN, HRSG.VON V.KAUDER

Plauen-Poznań-Lipsk, ok.1934-1943, G.Wolff; Historische Gesellschaft für dieProvinz Posen, od 1940 Historische Gesellschaft im Wartheland/Verlag vonG.Hirzel in Leipzig, 8°

BU – 142440 II; 142494 II

1. Lück K., Deutsche Aufbaukräfte in der Entwicklung Polens. Plauen 1934, s.680, tab.25,map 10
2. Kuhn W., Deutsche Sprachinselforschung. Geschichte, Aufgaben, Verfahren. Lipsk 1934,s.410
3. Seefeldt F., Quellenbuch zur deutschen Ansieldung in Galizien unter Kaiser Josef II.Lipsk 1935, s.184
4/5. Schilling F., Ursprung und Frühzeit des Deutschtums in Schlesien und im Land Lebus.Forschungen zu den Urkunden der Landnahmezeit. 1938. T.1 s.548; T.2 s.200
6. Wagner R.E., Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronika. Bausteine zu einem Gechichtsbuchder Bielitz-Bialaer Landschaft. 1938, s.600
7. Lück K., Der Mythos vom Deutschen in der polnischen Volksüberlieferung und Literatur.Forschungen zur deutsch-polnischen Nachbarschaft im ostmitteleuropäischen Raum.1938, s.530; Wyd.2 Lipsk 1943, s.535
8. Kossmann E.O., Die deutschrechtliche Siedlung in Polen, dargestellt am Lodzer Raum.1939, s.232, map 5
9. Schneider L., Das Kolonisationswerk Josef II. in Galizien. 1939, s.403, tab.6, mapa
10. Breyer A., Deutsche Tuchmachereinwanderung in den ostmitteleuropäischen Raum von1550 bis 1830. Lipsk 1941, s.283
11. Kohte J., Kunstdenkmäler an Warthe und Weichsel. Ok.1940
12. Lück K., Deutsche Gestalter und Ordner im Osten. Forschungen zur deutsch-polnischenNachbarschaft im ostmittel- europäischen Raum. 1940, s.355
13. Birke E., Die nationale Entwicklung Oberschlesiens.Teil 1: Von den Aufängen bis 1860.1940
14. Birke E., Die nationale Entwicklung Oberschlesiens.Teil 2: Bis zum Ende desWeltkrieges. Ok.1940

249. OSTDEUTSCHE HEIMATBÜCHER

Poznań-Plauen, 1926-1938, Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, 8°

BU – 119451 II

1. Kuhn W., Gott segne ein ehrbar Handwerk. 1926, s.112
2. Strzygowski J., Die Holzkirchen in der Umgebung von Bielitz-Biala. 1927, s.47, tabl.59
3. Karasek-Langer A., Strzygowski E., Sagen der Beskidendeutschen. 1930, s.261, mapa
4. Karasek-Langer A., Strzygowski E., Sagen der Deutschen in Galizien. Plauen, [b.r.w.],s.336
5. Karasek-Langer A., Strzygowski E., Sagen der Deutschen in Wolhynien und Polesien.1938, s.388

Seria kontynuowana od 1941 roku w Lipsku.

250. OSTDEUTSCHE HEIMATHEFTE

Plauen-Poznań, 1935 -1936, G.Wolff; Historische Gesellschaft für die Provinz Posen , 8°

BU – 142554 II

1. Lanz J., Ostschlesiches Liederblatt. Vergrissen. Ok.1935
2. Lanz J., Scharlach, Ostschleschische Volkstänze. Teil 1. Ok.1935
3. Lanz J., Scharlach, Ostschleschische Volkstänze. Teil 2. Ok.1935
4. Breyer A., Deutsche Gaue in Mittelpolen. 1935, s.42
5. Lück K., Klatt R., Singendes Volk. Volkslieder aus deutschen Bauerndörfern Ostpolens.1935, s.156
6. Beck-Vellhorn F., Aus deutschen Gauen. Lieder der Deutschen in Galizien. 1936, s.180
7. Beck-Vellhorn F., Schwäbische Dorfmusik. Dorfmusik der Deutschen in Galizien. 1936,s.52
8/11. Horak K., Volkstänze der Deutscher in Mittelpolen. 1936. Heft 1-4. H.1 s.24; H.2 s.22
12. Lanz J., Das galizische Weihnachstspiel. 1936, s.48