Serie U

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

337. U PODSTAW KULTURY EUROPEJSKIEJ

Poznań, 1934-36, Poznańskie Koło Polskiego Towarzystwa Filologicznego, 8°

BU – 113280 II; 142475 II

1. Ruxer M.S., U źródeł sztuki greckiej i rzymskiej. 1934, s.24, tabl.
2. Ruxer M.S., Z ateńskich wspomnień uniwersyteckich Aulusa Gelliusa. 1934, s.24,egz.1.000
3. Ćwikliński L., Cesarz Juljan Apostata i jego satyra Symposium. 1936, s.31

338. U ŹRÓDEŁ SPOŁECZNEGO ŁADU

Poznań, 1936, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 16°

BU – 272978 I

1. Weryński H., Z psychologii pożycia małżeńskiego. 1936, s.32; 0,30 zł
2. Petermann J., Pożycie małżeńskie wierne naturze. Droga wyjścia z rozterki duchowej.1936, s.32; 0,30 zł
3. Mazurkiewicz K., Wobec zgorszenia świata. 1936, s.24; 0,25 zł
4. Pawlak B., Czerwone niebezpieczeństwo. Prawda o komunizmie. Ok.1936, s.56; 0,50 zł

339. UNSERE HEIMAT. VOLKSTÜMLICHE SCHRIFTENREIHE ZUR FÖRDERUNG DERDEUTSCHEN HEIMAT- BILDUNG UND FAMILIEN ÜBERLIEFERUNG IN POLEN

Poznań, 1937-1941, Deutscher Bücherei-Verein, 16°

BU – 140633 I

1. Lück K., Die Geschichte des Deutschtums in Chodzieź (Kolmar) und Umgebung. 1937,s.61
2. Grossert M., Die Geschichte des Deutschtum in Jastrzębowo (Rosenau) und Umgebung.1938, s.84
3. Otto K., Die Geschichte des Deutschtums in Czarnków (Czarnikau) und Umgebung.1938, s.60
4. Breyer A., Zur Geschichte von Sampolno und Umgegend. 1938, s.105
5. Kitz E., Pabianitz. Geschichte des Deutschtums einer mittelpolnischen Stadt undihrer Umgebung. 1939, s.114
6. Schmidt H., Die Geschichte des Deutschtums in Szamocin (Samotschin) und Umgebung.1939, s.84
7. Ruther K., Die Geschichte des Deutschtums in Grębocin (Gramtschen) und Umgebung.1939, s.84
8. H.G., Der Schicksalweg der Wolhyniendeutschen. 1939, s.48
9. Lück K., Deutsche Siedler zwischen Wieprz und Bug. 1939, s.95
10. Lück K., Karwenbruch an der Ostsee (Karwieńskie Błota). T.1.Die geschichtliche Entwicklung des Dorfes. 1939, s.104; T.2.Wirtschaft und Volkskulturkunde. 1939,s.96
11. Kraft A., Zinsdorf-Ciążkowo in Netzegau. 1939, s.112
12. Jonat F.K., Geschichte des Deutschtums in Trzemeszno (Tremessen) und Umgebung.1939, s.152
13. Bickerich W., Lissa in Reichsgau Wartheland. 1940, s.92, mapa
14. Die Heimkehr der Galiziendeutschen. 1940, s.76, mapy
15. Lück K., Die Cholmer und Lubliner Deutschen Kehrenheim ins Vaterland. 1940,s.172
16. Böhr F., Litzmannstadt. Geschichte und Entwicklung einer deutschen Industriestadt. 1941, s.148, mapa

W t.16 zapowiedź, iż przygotowano kolejnych 15 tomów.

340. URKUNDEN UND AKTENSTÜCKE. ORDENTLICHE VERSAMMLUNG DER…LANDESSYNODE

Poznań, 1926-1939, 8°

BU – 142124 II

3. Landessynode Ende Januar 1927. Dr.H.Nr.1-4 .

  • 1. Wichtige Vorgänge aus dem Gebiete des evangelischen Schulwesen und desevangelischen Religionunterrichtes. 1926, s.117 (wyd.dwujęzyczne)

 

  • 2. Ausweisung von Geistlichen. 1926, s.91

 

  • 3. Die Beziehungen der evangelischen Kirchen und ihrer Angehörigen in Polen zueinander. 1926, s.181

 

  4. Verhältnis zum Staat.Allgemeines und Einzelfälle. 1926, s.153

4. Landessynode Januar 1930

  5. Lehrbefähigung für den evangelischen Religionsunterricht an allgemeinbildetenMittschulen und Lehrerseminarien staatlichen und privaten Charakters.1929, s.125

5. Landessynode Ende Januar 1933

  • 6. Die evangelische Kirche und die religiöse Bildung und Pflege der Jugend. 1933,s.240

 

  7. Ordnung des Verhältnisses des Staates. 1939, s.105

341. USTAWY BYŁEJ DZIELNICY PRUSKIEJ

Poznań-Warszawa, 1920-1931, Krajowy Instytut Wydawniczy [i in.], 16°

 

Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r. 1920, s.172
BU – 1324926 I

 

Ordynacja adwokacka z dnia 1 lipca 1878 – 22 maja 1910 w układzie rozporządzenia z dnia 23 czerwca 1920 roku poz.303 (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej str. 683 i nast.) obowiązująca w byłej dzielnicy pruskiej od dnia 1 sierpnia 1920 roku. Wydanie urzędowe Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej. 1920, s.55
BU – 1600630 I


Prawo karne. Część ogólna. Na podstawie niemieckiej ustawy karnej z r.1872. Oprac. S. Glaser. 1920, s.130

BU – 1324981 I

 

Ustawa o postępowaniu karnym obowiązująca w byłej dzielnicy pruskiej wraz z ustawą wprowadczą. Tekst ustalony przez szefa Departamentu Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia Ministra Byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 2 maja 1920 r. (Dziennik Urzęd.s.528, poz. 217). 1920, s.209
BU – 158134 I

 

Zbiór rozporządzeń Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej oraz Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej z r.1919 mających zasad-nicze znaczenie dla sądów i sądownictwa. Zestawili T.Stark i J. Zagórowski. 1920, s.208
BU – 413229 II

 

Instrukcje dla sekretariatów sądów powiatowych, okręgowych i apelacyjnych. Z polecenia Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej opracował wedle tekstu niemieckiego i uzupełnił po dzień 15 maja 1921 r. T. Zajączkowski. 1921, s.244
BU – 1489371 II

 

Ustawa karna. Oprac. i uzupełnił najnowszymi ustawami J. Kałużnicki. Wyd.2 1921, s.168
BU – 138992 II
Ustawa o ochronie lokatorów z dnia 18 grudnia 1920 r.oraz inne ustawy i rozporządzenia mieszkaniowe. 1921, s.31
BU – 1614391 II


Ustawa o kradzieżach leśnych i ustawa o straży polnej i leśnej. 1921, s.64

BU – 1600633 I

 

Ustawa o wymianach [wekslowa] niemiecka, austriacka, francuska, rosyjska i haska. Tudzież przepisy o opłatach stem-plowych od wymianów. Przeł.A. Zathey. 1921, s.204
BU – 1324931 I

 

Zbiór rozporządzeń i okólników Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z r.1920 mających zasadnicze znaczenie dla Wymia-ru Sprawiedliwości. Zestawili T. Stark i J.Zagórowski. Z przedmową T.Zajączkowskiego. 1921, s.529
BU – 101488 II

 

Ordynacja więzienna z dnia 21 grudnia 1898 r. oraz dodatkowe rozporządzenia. Przełożył i oprac. L.Langer. 1922, s.123
BU – 1488327 II

 

Ustawa o kradzieżach leśnych i ustawa o policji polnej i leśnej. Wyd.2. 1922, s.35
BU – 107380 II


Ustawa o urzędach rozjemczych. 1922, s.43

BU – 1600631 I


Ustawy karne dodatkowe Ziem Zachodnich. Zestawił i oprac. J.Kałużnicki. 1922, s.380

BU – 308743 II

 

Województwo Śląskie. /Ustawy konstytucyjne – sądownictwo, niektóre inne ustawy i rozporządzenia/. Zestawił Z. Przybylski. Warszawa 1922, s.454
BU – 1488328 II

 

Kodeks cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Oprac. Z.Lisowski. Wyd.2 1923, s.1264
BU – 141434 II

 

Niemieckie i pruskie przepisy o wspieraniu ubogich z dodatkiem wydanych dotąd a obowiązujących przepisów polskich. Przetłum. i ułożyli S.Orłowski i K. Chmielewski. Warszawa 1923, s.67
BU – 1488312 II

 

Ustawa o postępowaniu cywilnym obowiązująca na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej (Przekład urzędowy). 1923, s.299
BU – 1388313 II

 

Ustawa rybacka obowiązująca na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Przekład urzędowy. 1923, s.44
BU – 1614390 II

 

Zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących szkolnictwa powszechnego w Okręgu Szkolnym poznańskim i pomorskim. Wy-dał W. Świderski. 1923, s.398
BU – 1488316 II

 

Kodeks handlowy obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o spółkach z ograniczo-ną poręką (Przekład urzędowy z uwzględnieniem ustawodawstwa polskiego). 1924, s.410
BU – 1488319 II

 

Prawo urzędników samorządowych obowiązujące na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego. Zebrał i oprac. J.Hubert. 1924, s.571
BU – 118590 II

 

Ustawa o księgach wieczystych obowiązująca na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej. 1924, s.100
BU – 120025 I

 

Handlowe i prywatne prawo morskie obowiązujące w Polsce oraz przepisy o polskich statkach handlowych. 1925, s.183
BU – 1488338 II

 

O gminnych Radach Sierocych. Podręcznik dla radców sierocych. Oprac.S.Grabowski. 1925, s.109
BU – 1324929 I

 

Ordynacja adwokacka obowiązująca w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz górnośląskiej części są-du apelacyjnego w Katowicach. Oprac.T.Zajączkowski. 1925, s.110
BU – 120293 I

 

Ustawy w sprawach sądownictwa niespornego obowiązujące na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Opra-cował z uwzględnieniem ustawodawstwa polskiego T. Zajączkowski. 1925, s.699
BU – 1488322 II

 

O nadzorze nad przedsiębiorstwem celem uniknięcia upadłości (Nadzór sądowy). Oprac. J. Hryniewiecki. 1926, s.48
BU – 105575 I

 

Ordynacja upadłościowa (ustawa o postępowaniu upadłościowym). (Przekład urzędowy). Rozporządzenie o dozorze go-spodarczym celem uniknięcia upadłości i ustawa o zaczepieniu czynności prawnych dłużnika poza postępowa-niem upadłościowym obowiązujące na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej wraz z przepisami o upadłości spółdzielni i o kosztach sądowych w postępowaniu upadłościowym wraz z wzorami do postępowania upadłościowego. Oprac.J. Hryniewiecki. 1926, s.226
BU – 1488318 II

 

Postępowanie karne obowiązujące na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Zbiór ustaw i rozporządzeń doty-czących ustroju sądownictwa i procesu karnego z orzecznictwem Sądu Najwyższego oprac.J.Kałużniacki i R.A.Leżański. Wyd.3. 1926, s.349
BU – 140341 I


Ustawa o urzędach rozjemczych. Wyd.2 uzup. Oprac. T.Zajączkowski. 1927, s.37

BU – 1614389 II

 

Ustawodawstwo w sprawach stanu cywilnego obowiązujące na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Oprac. T.Zajączkowski. 1927, s.255
BU – 14883317 II

 

Postępowanie administracyjno-sporne z uwzględnieniem ustawodawstwa i orzecznictwa polskiego. Przeł., oprac. i obja-śnił S.Mravincsics. 1928, s.80
BU – 1488336 II

 

Odpowiedzialność za szkody wypadków samochodowych. 1929
Kodeks karny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej. Oprac.R.Leżański. Wyd.5 1930, s.352
BU – 389826 I

 

[uwaga: Wyd.1 pt.:Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej… 1920, wyd.2-4 ukazały się

w Warszawie]
O gminnych Radach Sierocych tudzież opiece i opiekunach społecznych. Wskazówki dla radców sierocych i opiekunów społecznych. Oprac.S.Grabowski. Wyd.2 1930, s.90

BU – 1488333 II

 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. (Nr 24 poz.206 Dz.U.R.P.) o odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszów publicznych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego, nie podle-gających przepisom dyscyplinarnym wydanym dla całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Oprac. S.Mravincsics. 1931, s.71
BU – 1488334 II


Poszczególne tomy występowały również pod następującymi tytułami lub z podtytułami:
Wydawnictwa Departamentu Sprawiedliwości Byłej Dzielnicy Pruskiej
Wydawnictwa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbioru Ustaw Byłej Dzielnicy Pruskiej.
Wydawnictwa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbioru Ustaw Ziem Zachodnich.
Wydawnictwo Departamentu Sprawiedliwości Byłej Dzielnicy Pruskiej
Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości Zbioru Ustaw Ziem Zachodnich.
Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Zbiór Ustaw Dzielnicowych.
Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich.

Zapowiedziano:
Ustawa o ogólnej administracji kraju.

342. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI

Poznań, 1927, Spółdzielnia Wydawnicza Unii Związków Spółdzielczych, 16°

BU – 120930 I

seria nienumerowana
Boguszewski J., Ustawa o opłatach stemplowych w zastosowaniu do spółdzielni. Oprac…1927, s.164

343. USTAWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poznań, 1920, 8°

1. Kasy chorych wedle ustawodawstwa polskiego. 1920, s.64, tab.

BU – 101754 II; 418132 II

 

344. UŚMIECHNIJ SIĘ

Poznań, 1937, „Ostoja”, 16°

1. Turkowski L., Można pęknąć… 100 żartów. Oprac… 1937
2. Turkowski L., Ach te dzieci… 100 żartów. Oprac… 1937
3. Turkowski L., Kajdanki i miłość… 100 żartów. Oprac… 1937

Jędrych, s.456